Renter Protections | Protecciones para inquilinos | Bảo Vệ Người Thuê Nhà

Rent Stabilization Ordinance

Renters are protected from rent increases of more than 3% per year.

 

Just Cause Eviction Ordinance

Renters are protected from an eviction without a just cause and proper notice.


Ordenanza de estabilización de renta

Los inquilinos están protegidos contra aumentos de alquiler de más del 3% por año.

 

Ordenanza de desalojo por causa justa

Los inquilinos están protegidos contra un desalojo sin una causa justa y sin notificación adecuada.


Sắc Lệnh Ổn Định Tiền Thuê

Người thuê nhà được bảo vệ khỏi việc tăng giá thuê hơn 3% mỗi năm.

 

Sắc Lệnh Trục Xuất Nguyên Nhân chỉ vì

Những người thuê nhà được bảo vệ khỏi việc bị đuổi ra khỏi nhà mà không có nguyên nhân chính đáng và thông báo thích hợp.