Housing Authority accepting applications beginning May 2, 2022

Posted on April 20, 2022


 

Waiting list flyer

The Housing Authority of the City of Santa Ana will be accepting applications for the Housing Choice Voucher Program beginning Monday, May 2, 2022, at 7:30 a.m. until Tuesday, May 31, 2022 at 11:59 p.m. To access the application, please go to www.santa-ana.org/housing.

The Housing Choice Voucher Program is the federal government’s largest program for assisting very low-income families, the elderly, and the disabled to afford healthy and safe housing in the private market. With a housing voucher, participants are able to choose their own housing, including single-family homes, townhomes and apartments. Housing assistance is then provided on behalf of the family or individual to the landlord.

You may apply if you are very low-income, 18 years of age or an emancipated youth by the court. Income limits for the Housing Choice Voucher Program are as follows:

Household Members Income Limit
1 Person $47,100
2 Person $53,800
3 Person $60,550
4 Person $67,250
5 Person $72,650
6 Person $78,050
7 Person $83,400
8 Person $88,800

You can access the online application from any computer, smart phone or tablet with internet access. Paper applications will not be accepted. If you do not have internet access, you may visit any public library or senior center. A list of locations with public computer access is also available on our website at www.beta.santa-ana.org/departments/housing-authority. A computer kiosk is also available for you in our offices at 20 Civic Center Plaza, 1st Floor, Santa Ana, CA.

Please do not contact the Santa Ana Housing Authority after you submit your application. We will notify all applicants whether or not they are randomly selected to be on the 2022 HCV Waiting List. Notifications will be sent by mail and e-mail on or before Sunday, July 31, 2022.

The 2022 Housing Choice Voucher Program (HCV) Waiting List will be created through a random lottery process, regardless of the date and time you submit your application. Only 7,500 applications will be accepted onto the 2022 HCV Waiting List following this lottery process. Duplicate applications will be rejected. The Santa Ana Housing Authority has established a local preference for veterans and applicants who live or work in the City of Santa Ana.

If you are a person with a disability and require a reasonable accommodation to participate in the application process, please contact the Santa Ana Housing Authority prior to May 31, 2022, by calling (714) 667-2229 during our regular business hours: Monday through Thursday, 7:30 a.m. to 5:30 p.m., Friday 8 a.m. to 5 p.m., and closed every other Friday.

SAHA Waiting list flyer – English


La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Santa Ana estará aceptando solicitudes para el Programa de Vales de Elección de Vivienda (Sección 8) a partir del lunes 2 de mayo del 2022 a las 7:30 am hasta el martes 31 de mayo del 2022 a las 11:59 pm. Para tener acceso a la solicitud, vaya a la página web: www.santa-ana.org/housing

El Programa de Vales de Elección de Vivienda es el programa más grande del gobierno federal para ayudar a familias de muy bajos ingresos, personas mayores, y discapacitados a pagar viviendas saludables y seguras en el mercado privado. Con un vale de vivienda, los participantes pueden elegir su propia vivienda, incluyendo viviendas unifamiliares, casas adosadas y apartamentos. La asistencia de vivienda entonces se proporciona en nombre de la familia o individuo al arrendador.

Puede presentar una solicitud si tiene ingresos muy bajos, 18 años de edad o es un joven emancipado por el tribunal. Los límites de ingresos para el programa de vales de elección de vivienda son los siguientes:

Miembros del hogar Límite de ingresos
1 Persona $47,100
2 Personas $53,800
3 Personas $60,550
4 Personas $67,250
5 Personas $72,650
6 Personas $78,050
7 Personas $83,400
8 Personas $88,800

Puede acceder a la solicitud en línea desde cualquier computadora, teléfono inteligente o tableta con acceso a Internet. No se aceptarán solicitudes en papel. Si no tiene acceso a internet puede acudir a cualquier biblioteca pública o centro para personas mayores. También hay una lista de lugares con acceso a computadoras públicas en la página web www.beta.santa-ana.org/departments/housing-authority. También hay un quiosco de computadora a su disposición en nuestra oficina en 20 Civic Center Plaza, 1er Piso, Santa Ana, CA.

Por favor no se comunique con la Autoridad de Vivienda de Santa Ana después de presentar su solicitud. Notificaremos a todos los solicitantes si son seleccionados por sorteo o no seleccionados para estar en la lista de espera del HCV del 2022. Las notificaciones se enviarán por correo postal y correo electrónico en o antes del domingo 31 de julio del 2022.

La lista de espera del Programa de Vales de Elección de Vivienda (HCV) 2022 se creará a través de un proceso de lotería al azar, sin tomar en cuenta la fecha y/o hora en que presento su solicitud. Sólo se aceptarán 7,500 solicitudes en la lista de espera del HCV del 2022. Las solicitudes duplicadas serán rechazadas. La Autoridad de Vivienda de Santa Ana ha establecido una preferencia local para veteranos y solicitantes que viven o trabajan en la Ciudad de Santa Ana.

Si usted es una persona con una discapacidad y requiere una adaptación razonable para participar en el proceso de solicitud, por favor comuníquese con la Autoridad de Vivienda de Santa Ana antes del 31 de mayo del 2022 llamando al (714) 667-2229 durante nuestro horario regular de trabajo, de lunes a jueves, de 7:30 am a 5:30 pm, y cada otro viernes de 8:00 am a 5:00 pm (cerramos cada otro viernes).

SAHA Waiting list flyer – Spanish 


Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở của Thành phố Santa Ana sẽ chấp nhận hồ sơ đăng ký Chương Trình Trợ Cấp Tiền Nhà cho Người Có Thu Nhập Thấp bắt đầu từ Thứ Hai, Ngày 2 Tháng Năm, 2022 lúc 7:30 giờ sáng đến Thứ Ba, Ngày 31 Tháng Năm, 2022 lúc 11:59 giờ tối. Để truy cập làm hồ sơ, vui lòng vào: www.santa-ana.org/housing

Chương Trình Trợ Cấp Tiền Nhà cho Người Có Thu Nhập Thấp là chương trình lớn nhất của chính quyền liên bang hỗ trợ cho những gia đình có thu nhập rất thấp, người cao niên, và người khuyết tật để có được chỗ ở an toàn và lành mạnh trong thị trường nhà ở tư nhân. Với phiếu trợ cấp tiền nhà, những người tham gia chương trình sẽ có thể chọn nhà ở cho chính mình, bao gồm nhà ở cho một hộ gia đình, nhà liên kế và căn hộ. Việc hỗ trợ tiền nhà sẽ được trả cho chủ nhà trên danh nghĩa của hộ gia đình hoặc cá nhân.

Quý vị có thể làm hồ sơ nếu quý vị là có thu nhập rất thấp, 18 tuổi hoặc là một trẻ vị thành niên sống tự lập theo luật. Giới hạn thu nhập của Chương Trình Trợ Cấp Tiền Nhà cho Người Có Thu Nhập Thấp như sau:

Số Thành Viên trong Hộ Gia Đình Giới Hạn Thu Nhập
1 Người $47,100
2 Người $53,800
3 Người $60,550
4 người $67,250
5 Người $72,650
6 Người $78,050
7 Người $83,400
8 Người $88,800

Quý vị có thể truy cập hồ sơ trực tuyến từ bất kỳ máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng nào có truy cập internet. Hồ sơ làm trên giấy sẽ không được chấp nhận. Nếu quý vị không có truy cập internet, quý vị có thể đến bất kỳ thư viện công cộng hoặc trung tâm cao niên nào. Danh sách các địa điểm có thể truy cập máy tính công cộng cũng có trên trang web của chúng tôi tại www.beta.santa-ana.org/departments/housing-authority. Có sẵn một quầy máy tính cho quý vị ở văn phòng của chúng tôi tại 20 Civic Center Plaza, tầng 1st, Santa Ana, CA.

Vui lòng không liên lạc với Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Santa Ana sau khi quý vị nộp hồ sơ. Chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả người làm hồ sơ về việc họ có được chọn ngẫu nhiên vào Danh Sách Chờ HCV 2022 hay không. Thông báo sẽ được gửi qua bưu điện và e-mail vào hoặc trước Chủ Nhật, Ngày 31 Tháng Bảy, 2022.

Danh Sách Chờ của Chương Trình Trợ Cấp Tiền Nhà cho Người Có Thu Nhập Thấp 2022 (HCV) sẽ được lập thông qua một quy trình xổ số ngẫu nhiên, bất kể ngày và giờ quý vị nộp hồ sơ. Chỉ có 7,500 hồ sơ sẽ được chấp nhận vào Danh Sách Chờ HCV 2022 theo quy trình xổ số này. Các hồ sơ trùng lặp sẽ bị từ chối. Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Santa Ana đã đặt ra ưu tiên tại địa phương cho các cựu chiến binh và người làm hồ sơ đang sống hoặc làm việc tại Thành Phố Santa Ana.

Nếu quý vị là người khuyết tật và có yêu cầu tiếp cận hợp lý để tham gia vào quy trình nộp đơn, vui lòng liên lạc với Cơ Quan Nhà Ở Santa Ana trước Ngày 31 Tháng Năm, 2022 bằng cách gọi số (714) 667-2229 trong giờ làm việc của chúng tôi: Thứ Hai đến Thứ Năm, 7:30 giờ sáng đến 5:30 giờ chiều, Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, và đóng cửa vào Thứ Sáu cách mỗi tuần.

SAHA Waiting list flyer – Vietnamese

Close window