Library services community survey

Library survey/ Encuesta de la Biblioteca/Khảo sát thư viện

Please answer all questions to the best of your ability. Your responses will remain anonymous and will be used to help us improve our library services.

Responda todas las preguntas lo mejor que pueda. Sus respuestas permanecerán anónimas y se utilizarán para ayudarnos a mejorar nuestros servicios de biblioteca.

Xin vui lòng trả lời tất cả các câu hỏi với khả năng tốt nhất của bạn. Câu trả lời của bạn sẽ được ẩn danh và sẽ được sử dụng để giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ thư viện.


Close window