Memorial Day closure: City Hall and non-essential City facilities are closed, street sweeping is canceled on Monday, May 27, 2024. Learn more.

New trash and recycling services start July 1, 2022

Posted on July 1, 2022


Republic Services Reminder Graphic

Republic Services is Here!

Your trash and recycling services are now being provided by Republic Services.

Your service day will remain the same. Contact Republic Services for any cart or bin issues at (657) 467-6220.

Reminder: Due to the Independence Day holiday on July 4, service will be delayed and will occur Tuesday through Saturday of that week.

Learn more at https://www.santa-ana.org/trash-recycling/

# # #

¡Republic Services está aquí!

Sus servicios de basura y reciclaje ahora serán proveídos por Republic Services.

Su día de servicio seguirá siendo el mismo. Comuníquese con Republic Services por cualquier problema con sus botes al (657) 467-6220.

Recordatorio: debido al día feriado del Día de la Independencia el 4 de julio, el servicio se retrasará y se realizará de martes a sábado de esa semana.

Para mas informacion, visite https://www.santa-ana.org/trash-recycling/

# # #

Republic Services đã có mặt!

Dịch vụ rác và tái chế của quý vị sẽ do Republic Services cung cấp.

Ngày thu gom rác vẫn như cũ. Hãy liên hệ Republic Services về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thùng rác theo số (657) 467-6220.

Lưu ý: Do lễ Độc Lập Ngày 4 Tháng Bảy, dịch vụ thu gom rác sẽ hoãn một ngày và sẽ được tiến hành từ Thứ Ba đến Thứ Bảy của tuần đó.

Tìm hiểu thêm tại  https://www.santa-ana.org/trash-recycling/

Close window