X-STREAM Family Science Nights: Build-a-Bridge

AprApril 9 2024

4:00pm - 5:00pm Main Library

26 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701

male and femal kids in front of math problems blackboard and rainbow colors

The X-STREAM Lab presents X-STREAM Family Science Nights! Bring the family and enjoy a night with Child Creativity Lab as we learn, create and explore together! Space is limited, register here. Contact us at 714-647-5250  for more information.

¡El Laboratorio X-STREAM presenta las Noches de Ciencias Familiares X-STREAM! ¡Traiga a la familia y disfrute de una noche con Child Creativity Lab mientras aprendemos, creamos y exploramos juntos! El espacio es limitado, regístrate aquí. Contáctenos al 714-647-5250 para recibir más información.

Phòng thí nghiệm X-STREAM giới thiệu Đêm khoa học gia đình X-STREAM! Hãy đưa cả gia đình đến và tận hưởng một đêm với Child Creativity Lab khi chúng ta cùng nhau học hỏi, sáng tạo và khám phá! Số lượng chỗ có hạn, đăng ký tại đây. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250.

Close window