X-Steam Lab: Paper Quilling/Filigree

JulJuly 10 2023

6:00pm - 7:30pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

The X-STREAM Lab invites children ages 5+ and their families to create and explore Science, Technology, Reading, Engineering, Art and Math. Learn, experiment, create and get messy with us! Register here. Contact us at 714-647-6992  for more information.

El X-STREAM Lab invita a los niños mayores de 5 años y as sus familias a crear y explorar la Ciencia, Tecnología, Lectura, Ingeniería, Arte, y Matemática. ¡Aprende, experimenta, crea y diviértete con nosotros! Registrese aquí. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Phòng thí nghiệm X-STREAM mời trẻ em từ 5 tuổi trở lên và gia đình của chúng sáng tạo và khám phá Khoa học, Công nghệ, Đọc, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học. Tìm hiểu, thử nghiệm, sáng tạo và lộn xộn với chúng tôi!Đăng ký ở đây. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window