Wild Wonders

JulJuly 10 2024

6:00pm - 6:45pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

lady holding snake

Wild Wonders has your passport to adventure with animals from all over the world – including South America, Africa, Australia, Asia, and North America! Join us to see animals up close while learning about their importance in nature. Contact us at 714-647-6992 for more information.

Wild Wonders tiene su pasaporte para la aventura con animales de todo el mundo, ¡incluidas América del Sur, África, Australia, Asia y América del Norte! Acompáñanos para ver animales de cerca mientras aprende sobre su importancia en la naturaleza. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Wild Wonders mang theo hộ chiếu của bạn để phiêu lưu cùng các loài động vật từ khắp nơi trên thế giới – bao gồm Nam Mỹ, Châu Phi, Úc, Châu Á và Bắc Mỹ! Hãy tham gia cùng chúng tôi để được quan sát cận cảnh các loài động vật đồng thời tìm hiểu về tầm quan trọng của chúng trong tự nhiên. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window