Three Little Pigs: The Puppet Musical Presented by Noteworthy Puppets

JulJuly 26 2023

4:00pm - 4:45pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

Noteworthy Puppets presents a retelling of the classic story about the timeless lesson that hard work and dedication pay off. The Santa Ana Public Library invites children and their families to come and enjoy this story retold with handmade puppets and original songs. Contact us at 714-647-6992  for more information.

Noteworthy Puppets presenta un recuento de la historia clásica sobre la lección eterna de que el trabajo duro y la dedicación dan sus frutos. La biblioteca pública de Santa Ana invita a los niños y sus familias a venir y disfrutar de esta historia contado con títeres hechos a mano y canciones originales. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Những con rối đáng chú ý giới thiệu một câu chuyện kinh điển kể lại bài học vượt thời gian mà sự chăm chỉ và cống hiến sẽ được đền đáp. Thư viện Công cộng Santa Ana mời các em và gia đình đến thưởng thức câu chuyện được kể lại bằng những con rối thủ công và các bài hát gốc. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window