Take and Make: Winter Wonderland

DecDecember 18 2023

10:00am - 8:00pm


It’s a winter wonderland here at the Main and Newhope Library. Visit the library to receive a winter themed craft kit that you can take home and make. Available for youth up to 8th grade starting December 18th at the Main and Newhope Library while supplies last. Contact us at 714-647-5250 or 714-647-6992 for more information.

Es un paraíso invernal aquí en la Biblioteca Main y Newhope. Visite la biblioteca para recibir un kit de manualidades con temas de invierno que puede llevar a casa y hacer. Disponible para jóvenes hasta el 8° grado a partir del 18 de diciembre en las bibliotecas Main y Newhope hasta agotar existencias. Contáctenos al 714-647-5250 o al 714-647-6992 para recibir más información.

Đó là một xứ sở mùa đông tại Thư viện Main và Newhope. Ghé thăm thư viện để nhận bộ thủ công theo chủ đề mùa đông mà bạn có thể mang về nhà và làm. Có sẵn cho thanh thiếu niên đến lớp 8 bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 tại Thư viện chính và Newhope cho đến khi hết hàng. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250  hoặc 714-647-6992.

Close window