Santa Ana Main Library will close on June 20, 2024, for a two-year renovation project. Learn more here.

RHYTHM Santa Ana: STUDIO D Musical Theater

JunJune 25 2024

12:00pm - 1:00pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

kids with hands up in dance class

Led by a vocal instructor and dance instructor, the Studio D Musical Theater classes are for all abilities with a focus on aspiring performers with disabilities. Classes are supported by a licensed therapist. Participants will explore the main concepts of musical theater singing, dancing, and acting. They will focus on a specific musical and learn songs and choreography. A great way for friends and families of all abilities to participate together! Open to youth up to 8th grade. Register here. Contact us at 714-647-6992 for more information.

Dirigidas por un instructor vocal y un instructor de danza, las clases de Teatro Musical Studio D son para todos los niveles y se centran en aspirantes a artistas con discapacidades. Las clases cuentan con el apoyo de un terapeuta autorizado. Los participantes explorarán los conceptos principales del teatro musical, canto, baile y actuación. Se centrarán en un musical específico y aprenderán canciones y coreografías. ¡Una excelente manera para que amigos y familiares de todos los niveles participen juntos! Abierto a jóvenes hasta 8º grado. Regístrate aquí. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Tiếng Anh: Được hướng dẫn bởi một người hướng dẫn thanh nhạc và hướng dẫn khiêu vũ, các lớp học Sân khấu nhạc kịch Studio D dành cho mọi khả năng, tập trung vào những người khuyết tật đầy tham vọng biểu diễn. Các lớp học được hỗ trợ bởi một nhà trị liệu được cấp phép. Những người tham gia sẽ khám phá các khái niệm chính về ca hát, nhảy múa và diễn xuất trên sân khấu nhạc kịch. Họ sẽ tập trung vào một vở nhạc kịch cụ thể và học các bài hát cũng như vũ đạo. Một cách tuyệt vời để bạn bè và gia đình thuộc mọi khả năng có thể tham gia cùng nhau! Dành cho thanh thiếu niên đến lớp 8. Đăng ký ở đây. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window