RHYTHM / RITMO Santa Ana: Dance & Music Community Class

JanJanuary 10 2024

12:00pm - 1:00pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

Led by a Studio D dance instructor and musician, these classes are centered around creative movement and self-expression. The class is movement-based and supported by a live musician (when available) for participants to practice both dance and music-making skills. All exercises are adaptable, and participants are encouraged to modify and take breaks as needed. Drop-in style Studio D classes where all are welcome, no registration is required and a great way for friends and families of all abilities to participate together! Contact us at 714-647-6992  for more information.

Dirigidas por un músico y un instructor de danza de Studio D, estas clases se centran en el movimiento creativo y la autoexpresión. La clase se basa en el movimiento y cuenta con el apoyo de un músico en vivo (cuando esté disponible) para que los participantes practiquen habilidades de danza y composición musical. Todos los ejercicios son adaptables y se anima a los participantes a modificarlos y tomar descansos según sea necesario. Clases sin cita previa de Studio D donde todos son bienvenidos, no es necesario registrarse y son una excelente manera para que amigos y familiares de todos los niveles participen juntos. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Được dẫn dắt bởi một nhạc sĩ và giảng viên khiêu vũ Studio D, các lớp học này tập trung vào chuyển động sáng tạo và thể hiện bản thân. Lớp học dựa trên chuyển động và được hỗ trợ bởi một nhạc sĩ trực tiếp (nếu có) để người tham gia thực hành cả kỹ năng nhảy và sáng tác âm nhạc. Tất cả các bài tập đều có thể thích ứng và người tham gia được khuyến khích sửa đổi và nghỉ giải lao khi cần thiết. Các lớp học Studio D theo phong cách thả vào, nơi tất cả đều được chào đón, không cần đăng ký và là cách tuyệt vời để bạn bè và gia đình thuộc mọi khả năng cùng tham gia! Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window