Read with Me Winter Reading Program

FebFebruary 1 2024

Youth up to 8th grade, register for the Read with Me Winter Reading Program and earn a certificate for a free child’s meal from Panda Express for 5 books you read or someone reads to you. Visit the Main or Newhope Library to register in person beginning February 1, 2024. Last day to register is February 29, 2024. Contact us at 714-647-5250 or 714-647-6992 for more information.

Jóvenes hasta 8º grado, regístrate en el Programa de Lectura de Invierno Read with Me y obtén un certificado para una comida infantil gratuita de Panda Express por 5 libros que leas o que alguien te lea. Visite la Biblioteca Principal o Newhope para registrarse en persona a partir del 1 de febrero de 2024. El último día para registrarse es el 29 de febrero de 2024. Contáctenos al 714-647-5250 o al 714-647-6992 para recibir más información.

Các bạn trẻ đến lớp 8, hãy đăng ký Chương trình Đọc sách Mùa đông và nhận chứng chỉ bữa ăn trẻ em miễn phí từ Panda Express cho 5 cuốn sách bạn đọc hoặc ai đó đọc cho bạn nghe. Hãy truy cập Thư viện Main hoặc Newhope để đăng ký trực tiếp bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2024. Ngày cuối cùng để đăng ký là ngày 29 tháng 2 năm 2024. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250  hoặc 714-647-6992.

Close window