National Hobby Month Open House

JanJanuary 20 2024

10:30am - 12:00pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

January is National Hobby Month! Start the New Year by discovering new skills at our Hobby Open House. Drop in and test out some fun popular hobbies. You just might discover a new hobby of your own. Contact us at 714-647-6992  for more information.

Enero es el Mes Nacional del Hobby! Comience el Año Nuevo descubriendo nuevas habilidades en nuestra jornada de puertas abiertas de Hobby. Visítenos y pruebe algunos pasatiempos populares y divertidos. Quizás descubras un nuevo pasatiempo propio. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Tháng Giêng là Tháng Sở thích Quốc gia! Bắt đầu năm mới bằng cách khám phá những kỹ năng mới tại Hobby Open House của chúng tôi. Hãy tham gia và thử nghiệm một số sở thích phổ biến thú vị. Bạn có thể khám phá ra một sở thích mới của riêng mình.  Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window