Math Mania: Color Bricks!

JunJune 5 2023

11:00am - 6:00pm


Attention students and parents: Math Mania at SAPL is back! Youth in grades Pre-K to 8th grade, register for the Math Mania: Color Bricks! program to receive a math workbook and earn prizes for every six pages completed. Visit the Main Library to register in person beginning Monday, June 5, 2023. Workbooks are limited. Contact us at 714-647-5250 or 714-647-6992 for more information.

Atención estudiantes y padres: ¡Math Mania en la Biblioteca Publica de Santa Ana está de vuelta! ¡Jóvenes en Pre-K a 8º grado, regístrense en el programa de Math Mania: Color Bricks! para recibir un libro de matemáticas y ganar premios por cada seis páginas que completen. Visita la Biblioteca Principal para registrarte en persona a partir del lunes, 5 de junio de 2023. Los libros de matemáticas son limitados. Contáctenos al 714-647-5250 o al 714-647-6992 para recibir más información.

Các em học sinh và phụ huynh lưu ý: Math Mania đã trở lại tại SAPL! Học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 8, hãy đăng ký chương trình Math Mania: Color Bricks! để nhận sách bài tập toán và kiếm giải thưởng cho mỗi sáu trang hoàn thành. Xin vui lòng truy cập Thư Viện chính và đăng ký trực tiếp bắt đầu từ Thứ Hai, Ngày 5 Tháng 6 năm 2023. Sách bài tập có hạn. Nhanh lên và đăng ký! Ngày cuối cùng để đăng ký là Thứ Bảy, ngày 12 tháng 8. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250  hoặc 714-647-6992.

DownloadMath Mania 2023

Close window