Mad Science: Up, up and Away!

JulJuly 17 2024

6:00pm - 7:00pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

girl holding up ballon

Who says learning can’t be fun? Join us for a fun and educational science program that will introduce children to the principles of air and pressure. Contact us at 714-647-6992 for more information.

¿Quién dice que aprender no puede ser divertido? Únase a nosotros en un programa de ciencias divertido y educativo que presentará a los niños los principios del aire y la presión. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Ai nói học tập không thể vui vẻ? Hãy tham gia cùng chúng tôi để tham gia một chương trình khoa học mang tính giáo dục và thú vị nhằm giới thiệu cho trẻ em các nguyên lý về không khí và áp suất.  Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window