Jungle Drum Circle with Chazz Ross

JulJuly 19 2023

4:00pm - 4:45pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

Enjoy an amazing percussion program with African djembe drums and learn about their history. Audience members will have the opportunity to participate as part of the drum circle that Chazz will instruct and lead. Contact us at 714-647-6992 for more information.

Disfruta de un increíble programa de percusión con tambores djembe africanos y aprende sobre su historia. Los miembros de la audiencia tendrán la oportunidad de participar como parte del círculo de tambores que Chazz instruirá y dirigirá. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Thưởng thức chương trình bộ gõ tuyệt vời với trống djembe của Châu Phi và tìm hiểu về lịch sử của chúng. Khán giả sẽ có cơ hội tham gia như một phần của vòng trống mà Chazz sẽ hướng dẫn và dẫn dắt. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window