Santa Ana Main Library will close on June 20, 2024, for a two-year renovation project. Learn more here.

Juneteeth Resist Spin Art

JunJune 13 2024

6:00pm - 7:30pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

black fist on colorful background

Join us for an inspiring Juneteenth spin art craft, where creativity meets history in a vibrant celebration of freedom! Contact us at 714-647-6992 for more information.

¡Únase a nosotros para una inspiradora artesanía artística del 16 de junio, donde la creatividad se une a la historia en una vibrante celebración de la libertad! Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một tác phẩm nghệ thuật quay tròn ngày 17 tháng 6 đầy cảm hứng, nơi sự sáng tạo kết hợp với lịch sử trong một lễ kỷ niệm tự do sôi động! Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window