International Friendship Day – Friendship Necklaces

JulJuly 28 2023

4:00pm - 5:00pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

Celebrate the friends in your life by making matching friendship necklaces to honor International Day of Friendship! All supplies will be provided.  Contact us at 714-647-6992  for more information.

Celebre a los amigos en su vida haciendo collares de amistad a juego para honrar ¡Día Internacional de la Amistad! Todos los materiales seran provistos. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Kỷ niệm những người bạn trong cuộc sống của bạn bằng cách kết hợp dây chuyền tình bạn để tôn vinh Ngày Quốc tế Hữu nghị! Tất cả các nguồn cung cấp sẽ được cung cấp. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window