Find Your Light Summer Musical Camp

JulJuly 25 2023

1:00pm - 3:00pm Main Library

26 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701

Find Your Light and the X-STREAM Summer Camp invite children in Kindergarten-6th grade to explore the Arts through a music and theater camp. Register here. Contact us at 714-647-5250  for more information.

¡Find Your Light y el X-STREAM Summer Camp invita a los niños en Kindergarten a 6º grado a explorar las Artes a través de un campamento de música y teatro! Registrese aquí. Contáctenos al 714-647-5250 para recibir más información.

Trại hè X-STREAM và Tìm ánh sáng của bạn mời các em từ Mẫu giáo đến lớp 6 khám phá Nghệ thuật thông qua một trại âm nhạc và sân khấu. Đăng ký ở đây. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250.

Close window