Disguise a Gingerbread Cookie Contest

DecDecember 4 2023

10:00am - 6:00pm


Disguise a Gingerbread cookie so it doesn’t get eaten this year. We provide the Gingerbread cookie cutout and materials to disguise it! One disguised cookie will be selected to win a grand prize. Contact us at 714-647-5250 or 714-647-6992 for more information.

Disfraza una galleta de jengibre para que no se la coman este año. ¡Proporcionamos el recorte de galleta de jengibre y los materiales para disfrazarlo! Se seleccionará una galleta disfrazada para ganar un gran premio. Contáctenos al 714-647-5250 o al 714-647-6992 para recibir más información.

Ngụy trang một chiếc bánh quy Gingerbread để nó không bị ăn trong năm nay. Chúng tôi cung cấp phần cắt bánh quy Gingerbread và các vật liệu để ngụy trang nó! Một chiếc bánh quy ngụy trang sẽ được chọn để giành giải thưởng lớn. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250  hoặc 714-647-6992.

Close window