Cover to Cover Fall Reading Program

OctOctober 7 2023

10:00am - 6:00pm


Register for the Cover to Cover Fall Reading Program at Santa Ana Public Library to earn a food certificate for a free hamburger from In-N-Out for every 5 books or five hours you read, or someone reads to you. Registration begins Saturday, October 7, 2023. To register online, visit Beanstack. The last day to register and claim food certificates is Saturday, November 18.

Registrese para el Programa de Lectura de Cover to Cover para obtener un certificado de comida para una hamburguesa gratis de In-N-Out por cada 5 libros o cinco horas que lea, o alguien le lea. Registración comienza el sábado 7 de octubre de 2023. Para registrarse en línea, visite Beanstack. El último día para registrarse y reclamar certificados de comida es el sábado 18 de noviembre.

Đăng ký Chương trình đọc sách mùa thu Cover to Cover để nhận chứng chỉ thực phẩm cho một chiếc bánh hamburger miễn phí từ In-N-Out cho mỗi 5 cuốn sách hoặc năm giờ bạn đọc hoặc ai đó đọc cho bạn. Quá trình đăng ký bắt đầu vào Thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2023. Để đăng ký trực tuyến, hãy truy cập Beanstack. Ngày cuối cùng để đăng ký và yêu cầu giấy chứng nhận thực phẩm là Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11.

Close window