Celebrating National Grandparents Day: Tiny Tots

SepSeptember 7 2023

10:30am - 11:00am Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

Celebrate National Grandparents Day at Santa Ana Public Library! Join us for stories, crafts, an X-STREAM activity, and an ice cream social with stations featuring crafts, games, and other activities. Open to grandmas, grandpas, and any other special “Grands” in your life. Contact us at 714-647-6992  for more information.

¡Celebre el Día Nacional de los Abuelos en la Biblioteca Pública de Santa Ana! Únase a nosotros para escuchar historias, hacer manualidades, una actividad X-STREAM y una reunión social sobre helados con estaciones con manualidades, juegos y otras actividades. Abierto a abuelas, abuelos y cualquier otro “Grands” especial en su vida. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Kỷ niệm Ngày Quốc khánh của Ông bà tại Thư viện Công cộng Santa Ana! Tham gia với chúng tôi để biết các câu chuyện, đồ thủ công, hoạt động X-STREAM và giao lưu kem với các trạm giới thiệu đồ thủ công, trò chơi và các hoạt động khác. Dành cho bà, ông và bất kỳ “Ông” đặc biệt nào khác trong cuộc đời bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window