Black History Month: Freedom Quilt Squares

FebFebruary 8 2024

6:00pm - 7:30pm Main Library

26 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701

Celebrate Black History Month by learning how quilt patterns became messages that may have helped slaves travel the Underground Railroad, then create your own patchwork square. Contact us at 714-647-5250  for more information.

Celebre el Mes de la Historia Afroamericana aprendiendo cómo los patrones de las colchas se convirtieron en mensajes que pueden haber ayudado a los esclavos a viajar por el ferrocarril subterráneo y luego cree su propio cuadrado de mosaico. Contáctenos al 714-647-5250 para recibir más información.

Kỷ niệm Tháng lịch sử người da đen bằng cách tìm hiểu cách các mẫu chăn bông trở thành thông điệp có thể đã giúp những người nô lệ đi lại trên Đường sắt ngầm, sau đó tạo quảng trường chắp vá của riêng bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250.

Close window