Author Hour: Carolyn Huynh

FebFebruary 3 2024

3:20pm - 3:50pm Centennial Park

3000 W. Edinger Avenue, Santa Ana, 92704

Calling all book lovers! Join us for thought-provoking discussions, insights into the writing process, and a chance to connect with other book lovers. Author Hour happens once every month! Check the Library calendar to find out who our next guest author will be. Contact us at 714-647-5250  for more information.

¡Llamando a todos los amantes de los libros! Únase a nosotros para discusiones que invitan a la reflexión, información sobre el proceso de escritura y la oportunidad de conectarse con otros amantes de los libros. ¡La hora del autor ocurre una vez al mes! Consulte el calendario de la biblioteca para saber quién será nuestro próximo autor invitado. Contáctenos al 714-647-5250 para recibir más información.

Kêu gọi tất cả những người yêu sách! Hãy tham gia cùng chúng tôi để có những cuộc thảo luận kích thích tư duy, hiểu biết sâu sắc về quá trình viết và có cơ hội kết nối với những người yêu sách khác. Giờ tác giả diễn ra mỗi tháng một lần! Kiểm tra lịch Thư viện để biết tác giả khách mời tiếp theo của chúng ta sẽ là ai. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250.

Close window