Memorial Day closure: City Hall and non-essential City facilities are closed, street sweeping is canceled on Monday, May 27, 2024. Learn more.

AAPI Heritage Month: Learn Chinese Calligraphy with Emmy Lam

MayMay 15 2024

6:30pm - 7:15pm Main Library

26 Civic Center Plaza, Santa Ana, CA 92701

hands doing chinese calligraphy

Celebrate Asian American and Pacific Islander Heritage Month by learning Chinese Calligraphy, the traditional art of Chinese writing. Contact us at 714-647-5250 for more information.

Celebre el Mes de la Herencia Asiático-Americana y de las Islas del Pacífico aprendiendo caligrafía china, el arte tradicional de la escritura china. Contáctenos al 714-647-5250 para recibir más información.

Kỷ niệm Tháng Di sản Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương bằng cách học Thư pháp Trung Quốc, nghệ thuật viết chữ truyền thống của Trung Quốc. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250.

Close window