AAPI Heritage Month: Learn Chinese Calligraphy with Emmy Lam

MayMay 22 2024

hands doing chinese calligraphy

Celebrate Asian American and Pacific Islander Heritage Month by learning Chinese Calligraphy, the traditional art of Chinese writing. Contact us at 714-647-6992 for more information.

Celebre el Mes de la Herencia Asiático-Americana y de las Islas del Pacífico aprendiendo caligrafía china, el arte tradicional de la escritura china. Contáctenos al 714-647-6992para recibir más información.

Kỷ niệm Tháng Di sản Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương bằng cách học Thư pháp Trung Quốc, nghệ thuật viết chữ truyền thống của Trung Quốc. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window