Santa Ana Main Library will close on June 20, 2024, for a two-year renovation project. Learn more here.

2024 Summer Reading Program: Read, Renew, Repeat!

JunJune 3 2024

elephant working at a library with children and animals checking out books

English: Register for this year’s Summer Reading Program: Read, Renew, Repeat to earn incentived and for a chance to win a grand prize. Visit the a Library location beginning Monday, June 3, 2024 or register online through Beanstack at https://santaana.beanstack.com/reader365 . The last day to register is Saturday, August 10. Contact us at 714-647-6992 for more information.

Inscríbase para el Programa de Lectura de Verano: Leer, Renovar, Repetir para obtener in-centivos y tener la oportunidad de ganar un gran premio. Visite la biblioteca a partir del lunes 3 de ju-nio de 2024 o regístrese en línea a través de Beanstack en https://santaana.beanstack.com/reader365. El último día para inscribirse es el sábado 10 de agosto. Contact us at 714-647-6992 for more information.

Hãy đăng ký Chương trình Đọc sách Mùa hè năm nay: Đọc, Làm mới, Lặp lại để được khuyến khích và có cơ hội giành giải thưởng lớn. Hãy ghé thăm địa điểm Thư viện bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 3 tháng 6 năm 2024 hoặc đăng ký trực tuyến thông qua Beanstack tại https://santaana.beanstack.com/reader365. Ngày đăng ký cuối cùng là Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8. Contact us at 714-647-6992 for more information.

Close window