2023 Summer Reading Program: Find Your Voice!

JunJune 5 2023

10:00am - 6:00pm


Register for this year’s Summer Reading Program: Find Your Voice to earn prizes and for a chance to win a grand prize. Visit the Main or Newhope Library beginning Monday, June 5, 2023 or register online through Beanstack . The last day to register is Saturday, August 12.  Contact us at 714-647-5250 or 714-647-6992 for more information.

Inscríbase en el Programa de Lectura de Verano: Encuentra Tu Voz para ganar premios y tener la oportunidad de ganar un gran premio. Visite la biblioteca principal o Newhope a partir del lunes 5 de junio de 2023 o regístrese en línea a través de Beanstack. El último día para inscribirse es el sábado 12 de agosto. Contáctenos al 714-647-5250 o al 714-647-6992 para recibir más información.

Đăng ký Chương trình Đọc sách Mùa hè năm nay: Tìm Tiếng nói của Bạn để kiếm giải thưởng và có cơ hội giành được giải thưởng lớn. Truy cập Thư viện Chính hoặc Thư viện Newhope bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 5 tháng 6 năm 2023 hoặc đăng ký trực tuyến thông qua Beanstack. Ngày cuối cùng để đăng ký là Thứ Bảy, ngày 12 tháng 8. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-5250  hoặc 714-647-6992.

Close window