Bầu cử bãi nhiệm đặc biệt của Santa Ana sẽ chỉ sử dụng lá phiếu bầu bằng thư, Bỏ phiếu trực tiếp bị hủy

Việc bỏ phiếu trực tiếp trong Bầu cử bãi nhiệm đặc biệt của Thành phố Santa Ana, dự kiến bắt đầu vào Thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2020 và kéo dài đến ngày 19 tháng 5 năm 2020, đã bị hủy do COVID-19. Cuộc bầu cử bây giờ sẽ được tiến hành như một cuộc bầu cử chỉ bỏ phiếu bầu bằng thư.