Bầu cử bãi nhiệm đặc biệt của Santa Ana sẽ chỉ sử dụng lá phiếu bầu bằng thư, Bỏ phiếu trực tiếp bị hủy

Date: April, 14 2020 Category: COVID-19

Việc bỏ phiếu trực tiếp trong Bầu cử bãi nhiệm đặc biệt của Thành phố Santa Ana, dự kiến bắt đầu vào Thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2020 và kéo dài đến ngày 19 tháng 5 năm 2020, đã bị hủy do COVID-19. Cuộc bầu cử bây giờ sẽ được tiến hành như một cuộc bầu cử chỉ bỏ phiếu bầu bằng thư.

Căn cứ theo Sắc lệnh hành pháp N-48-20 của Thống đốc Gavin Newsom, việc bỏ phiếu trực tiếp rộng rãi có thể gây ra rủi ro cho sức khỏe và an toàn công cộng do đại dịch COVID-19 và có thể gây nguy cơ làm suy yếu các biện pháp giãn cách xã hội do Viên chức y tế công cộng của tiểu bang đặt ra, cũng như các khía cạnh khác trong việc phản ứng với COVID-19.

Các chọn lựa thêm cho cử tri:
Cuộc bầu cử bãi nhiệm đặc biệt của Thành phố Santa Ana sẽ được tiến hành theo các điều khoản đặc biệt của một cuộc bầu cử bỏ phiếu bằng thư. Quận Cam đã thực hiện chuyển tiếp sang Đạo luật Lựa chọn của cử tri bắt đầu với các cuộc bầu cử vào năm 2020. Theo phương pháp bỏ phiếu này, mọi cử tri trong cuộc bầu cử đều nhận được lá phiếu bầu bằng thư. Mỗi cử tri trong Thành phố Santa Ana sẽ nhận được một lá phiếu qua thư bắt đầu từ ngày 20 tháng 4 năm 2020. Các cử tri sẽ có các chọn lựa sau đây để gửi lại lá phiếu bầu bằng thư của mình:

 • Gửi lá phiếu bầu (bưu phí đã được trả trước) với dấu bưu điện được đóng trước ngày bầu cử, ngày 19 tháng 5 năm 2020
 • Bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu của Văn phòng bầu cử, mở cửa 24 giờ mỗi ngày, không muộn hơn 8 giờ tối ngày 19 tháng 5 năm 2020, 1300 S. Grand Ave., Santa Ana
 • Bỏ phiếu bầu vào các thùng phiếu tại các địa điểm khác trong Thành phố Santa Ana, mở cửa 24 giờ mỗi ngày, không muộn hơn 8 giờ tối ngày 19 tháng 5 năm 2020:
  • AltaMed, 1400 N. Main St. (giữa Đường số 17 và Washington Avenue)
  • County Administration South, 601 Ross St. (giữa Santa Ana Boulevard và Civic Center Drive)
  • Goodwill Computer Works, 412 N. Fairview St. (giữa Đường số 1 và Đường số 5)
  • Iglesia de Dios Pentecostal, M.I., 1025 W. Memory Lane (giữa Đường Bristol và Đường Flower)
  • Nhà thờ Johnson Chapel A.M.E., 1306 W. 2nd St. (Vào Hesperian Street)
  • Cơ quan Chăm sóc Sức khỏe Quận Cam, 1725 W. 17th St. (giữa Đường Bristol và Đường English)
  • Tổ chức Orangewood, 1575 E. 17th St. (giữa Grand Avenue và Cabrillo Park Drive)
  • Trung tâm Giao thông vận tải khu vực Santa Ana, 1000 E. Santa Ana Blvd. (giữa Grand Avenue và Đường Santiago)

Các chọn lựa cho Cử tri khuyết tật hoặc Cử tri chịu ảnh hưởng y tế liên quan đến COVID-19:
Hệ Thống Bỏ Phiếu Bầu Bằng Thư Dễ Dàng Từ Xa của Văn phòng bầu cử cho phép cử tri khuyết tật và cử tri chịu ảnh hưởng y tế liên quan đến COVID-19 chọn lựa yêu cầu được gửi lá phiếu bầu bằng thư bằng điện tử. Lá phiếu điện tử có thể được tải xuống máy tính của cử tri, được đánh dấu bằng công nghệ hỗ trợ của riêng cử tri và sau đó được in ra. Cử tri cần làm theo các hướng dẫn gửi lại có trong phiếu bầu điện tử. Để yêu cầu một lá phiếu bầu bằng thư dễ dàng từ xa, cử tri có thể:

 • Hoàn thành bưu thiếp với bưu phí đã được trả trước nằm ở mặt sau tập sách hướng dẫn bầu cử
 • Truy cập https://www.ocvote.com/myballot
 • Gọi cho Văn phòng bầu cử theo số 714-567-7600
 • Gửi email đến myballot@rov.ocgov.com
 • Yêu cầu phải được nhận không muộn hơn ngày 12 tháng 5 năm 2020, lúc 11:59 tối (theo Đạo Luật Trợ Giúp Bầu Cử Hoa Kỳ năm 2002 (52 U.S.C. Đoạn 20901 và theo sau)
 • Cử tri khuyết tật, hoặc có nhu cầu cụ thể, người không thể tải xuống hoặc bỏ phiếu bầu điện tử, nên gọi cho Văn phòng bầu cử theo số 714-567-7600 không muộn hơn ngày 15 tháng 5 năm 2020, để trao đổi về các chọn lựa khác cho việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này

Truyền đạt cho cử tri Santa Ana:
Ngoài tin cần biết được thông báo rộng rãi này, Văn phòng bầu cử sẽ sử dụng các phương pháp sau đây để truyền đạt những thay đổi này đến cử tri trong Thành phố Santa Ana theo Lệnh của Thống đốc rằng “...cần thông báo tối đa có thể đến cử tri về cách tham gia (cuộc bầu cử này), đặc biệt chú ý đến nhu cầu của cử tri có nguy cơ cao với COVID-19, người khuyết tật và các cử tri khác có nhu cầu đặc biệt":

 • Thông tin truyền đạt rộng rãi liên quan đến việc hủy bầu cử trực tiếp đã được đưa vào Tập sách hướng dẫn về bầu cử sẽ được gửi đến tất cả cử tri ở Santa Ana từ ngày 13 tháng 4 năm 2020, cung cấp cho cử tri thông báo về việc hủy và các chọn lựa thay thế để bỏ phiếu (thông báo này cũng sẽ có trong các phiên bản được dịch cho những cử tri đã yêu cầu trợ giúp song ngữ.)
 • Một email thông báo sẽ được gửi đến tất cả cử tri (qua địa chỉ email được lưu trong hồ sơ của cử tri) ở Thành phố Santa Ana (vào thứ Ba ngày 5 tháng 5 năm 2020) cung cấp cho cử tri thông báo về việc hủy và các chọn lựa thay thế để bỏ phiếu (thông báo này sẽ cũng bao gồm các bản dịch cho những cử tri đã yêu cầu trợ giúp song ngữ.)
 • Thông báo sẽ được đặt một cách nổi bật ở các địa điểm bỏ phiếu trực tiếp được sử dụng trước đây của Santa Ana (được sử dụng trong Cuộc Bầu cử sơ bộ tháng 3) bằng tiếng Anh cũng như tiếng Trung Quốc, tiếng Farsi (tiếng Ba Tư), tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog và tiếng Việt.
 • Nếu đến ngày 27 tháng 4 năm 2020, cử tri vẫn không nhận được lá phiếu của mình trong hộp thư, cử tri có thể truy cập www.ocvote.com/replacement để yêu cầu một lá phiếu thay thế.
 • Cử tri có thể gọi cho Văn phòng bầu cử theo số 714-567-7600 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều để được hỗ trợ hoặc truy cập www.ocvote.com/santa-ana để biết thêm thông tin.

Quá trình chung:Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, Thống đốc Gavin Newsom đã ban hành Sắc lệnh hành pháp N-33-20, yêu cầu phải tuân thủ lệnh của Giám đốc Y tế Công cộng và Viên chức y tế công cộng của tiểu bang California về việc “tất cả các cá nhân sinh sống ở Tiểu bang California phải ở nhà hoặc ở tại nơi cư trú của mình” cho đến khi có thông báo mới để giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19.

Theo Sắc lệnh nói trên, Thống đốc Newsom đã ban hành Sắc lệnh hành pháp N-48-20 vào ngày 9 tháng 4 năm 2020, trong đó một phần đề cập rằng "...vào ngày 19 tháng 5 năm 2020, Cuộc bầu cử bãi nhiệm đặc biệt sẽ được tổ chức tại Thành phố Santa Ana, trong Quận Cam, và luật pháp tiểu bang thường sẽ yêu cầu cuộc bầu cử (này) được tiến hành bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại các địa điểm bỏ phiếu (trên toàn Thành phố Santa Ana); việc bỏ phiếu trực tiếp rộng rãi gây ra rủi ro cho sức khỏe và an toàn công cộng do đại dịch COVID-19 và có thể gây nguy cơ làm suy yếu các biện pháp giãn cách xã hội do Viên chức y tế công cộng của tiểu bang đặt ra, cũng như các khía cạnh khác trong việc phản ứng với COVID-19; và rằng các thủ tục bầu cử bằng thư hiện tại của California có thể được sử dụng để cho phép cuộc bầu cử (này) được tiến hành theo cách thuận tiện, an toàn và bảo đảm."

Sắc lệnh tiếp tục đề cập rằng theo thẩm quyền của Thống đốc, cuộc bầu cử "sẽ được tổ chức như một cuộc bầu cử chỉ bỏ phiếu bầu bằng thư và được tiến hành theo các điều khoản của Bộ luật bầu cử điều chỉnh các cuộc bầu cử bằng thư, bao gồm nhưng không giới hạn Bộ luật bầu cử Đoạn 3000-3026 và 4100."