Santa Ana Work Center sẽ tổ chức Buổi Hội Thảo Trực Tuyến về Quyền Lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp Bằng Tiếng Việt // Unemployment Insurance Webinar in Vietnamese

 

Santa Ana Work Center đang cộng tác với Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) của Tiểu Bang California để tổ chức các buổi họp/hội thảo trực tuyến. Người tham gia sẽ có dịp đặt câu hỏi về thất nghiệp và các dịch vụ khác của Santa Ana Work Center.

 

Buổi Hội Thảo bằng tiếng Việt sẽ diển ra vào ngày sau đây:

May 13, 2020, 10 a.m.-12 p.m.