Santa Ana Work Center sẽ tổ chức Buổi Hội Thảo Trực Tuyến về Quyền Lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp Bằng Tiếng Việt // Unemployment Insurance Webinar in Vietnamese

 

Santa Ana Work Center đang cộng tác với Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) của Tiểu Bang California để tổ chức các buổi họp/hội thảo trực tuyến. Người tham gia sẽ có dịp đặt câu hỏi về thất nghiệp và các dịch vụ khác của Santa Ana Work Center.

 

Buổi Hội Thảo bằng tiếng Việt sẽ diển ra vào ngày sau đây:

May 13, 2020, 10 a.m.-12 p.m.

 

Se Ofrece Seminario Web en Español sobre el Seguro de Desempleo // Unemployment Insurance Web Seminar in Spanish

El Centro de Trabajo de Santa Ana (Santa Ana WORK Center) está colaborando con el Departamento de Desarrollo de Empleo (EDD) del Estado de California para organizar teleconferencias/seminarios web. Los asistentes podrán hacer preguntas sobre el seguro de desempleo y servicios del Centro de Trabajo (Santa Ana WORK Center) y de la Ciudad de Santa Ana.

 

Santa Ana WORK Center Offers Webinars about Unemployment Insurance Benefits

The Santa Ana WORK Center is partnering with the State of California’s Employment Development Department (EDD) to host teleconferences/webinars this month. Attendees will be able to ask questions about unemployment and other WORK Center and City of Santa Ana services.

 

The informational sessions are scheduled for 1-3 p.m. every Thursday in May, beginning on May 7.