Lệnh Tạm Ngưng Trục Xuất

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, sau tuyên bố khẩn cấp của chính quyền liên bang và tiểu bang về đại dịch coronavirus (COVID-19), Thành phố Santa Ana đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương để giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn của cư dân toàn thành phố trong thời gian này. Tuyên bố của Thành phố đã cho phép Quản đốc Thành phố thiết lập lệnh ngưng trục xuất những người thuê nhà để ở, thuê nhà với mục đích thương mại và ngưng xiết nhà của những người thuê hoặc mua mà không thể trả các khoản tiền thuê/trả góp mua nhà hàng tháng vì tình hình tài chính của họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch coronavirus 2019 (COVID-19). Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, Quản đốc Thành phố đã ban hành sắc lệnh chính thức áp đặt lệnh ngưng trục xuất. Vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, Thống đốc tiểu bang California Newsom đã ban hành Sắc lệnh N-37-20 liên quan đến các vụ trục xuất dân cư.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, Giám đốc Thành phố đã ban hành Lệnh Điều hành mở rộng lệnh cấm đối với các vụ trục xuất thương mại và dân cư cho đến ngày 28 tháng 7 năm 2020. Việc gia hạn được cho phép bởi Lệnh điều hành mở rộng N-66-20 của Thống đốc California cho phép chính quyền địa phương áp đặt lệnh cấm trục xuất như vậy cho đến ngày 28 tháng 7 năm 2020.

Vào ngày 23 tháng Bảy, 2020, Quản lý Thành phố đã ban hành một Sắc lệnh Hành pháp mới, gia hạn thêm lệnh cấm trục xuất người thuê nhà ở và nhà thương mại cho đến ngày 30 tháng 9, 2020.  Việc gia hạn được cho phép bởi Lệnh điều hành mở rộng N-66-20 của Thống đốc bang California Gavin Newsom cho phép chính quyền địa phương áp đặt lệnh cấm trục xuất như vậy cho đến ngày 30 tháng 9. Lệnh tạm ngưng của Thành phố sẽ tự động được rút ngắn hay kéo dài nếu Thống đốc bang kéo dài thời gian được cho phép theo lệnh điều hành của ngài hay chấm dứt nó.

Sắc lệnh được ban hành bởi Quản đốc thành phố và Thống đốc Newsom

  • Ngừng trục xuất do không trả tiền thuê nhà cho người thuê nhà ở và thương mại bị ảnh hưởng bởi tiểu thuyết coronavirus (COVID-19) từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9, 2020.
  • Chủ nhà không được tính phí hoặc thu phí trả tiền thuê trễ trong những trường hợp này.
  • Người thuê nhà phải thực hiện các bước để thông báo cho chủ nhà trước khi đến hạn trả tiền thuê nhà để có được sự bảo vệ của Sắc lệnh này.  Đối với người thuê nhà để ở, theo sắc lệnh N-37-20 do Thống đốc ban hành, trước hạn trả tiền thuê nhà hoặc chậm nhất trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến hạn phải trả tiền thuê, người đi thuê phải thông báo cho chủ cho thuê bằng văn bản về việc bị mất thu nhập và không có khả năng thanh toán do tác động của COVID-19. Tuy nhiên, người thuê nhà với mục đích thương mại sẽ có 30 ngày kể từ ngày đến hạn trả tiền thuê để thông báo cho chủ cho thuê bằng văn bản về việc bị mất thu nhập và không có khả năng thanh toán do các tác động của COVID-19.
    • Xin lưu ý rằng lệnh ngưng trục xuất do Thành phố Santa ban hành quy định những người thuê nhà ở và thương mại phải thông báo cho chủ nhà về việc họ không có khả năng trả tiền thuê nhà trong vòng 30 ngày kể từ ngày đến hạn trả tiền thuê. Sắc lệnh N-37-20, được ban hành sau khi lệnh ngưng trục xuất của thành phố lại quy định người đi thuê phải thông báo cho chủ nhà trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến hạn trả tiền thuê. Một cách thận trọng, chúng tôi khuyến khích người thuê nhà phải tuân thủ thời hạn 7 ngày của tiểu bang.
  • Lệnh ngưng trục xuất không miễn trừ trách nhiệm của những người đi thuê trong việc trả tiền thuê nhà trong thời gian lệnh này có hiệu lực. Khi lệnh ngưng trục xuất kết thúc, chủ nhà có thể thu bất kỳ khoản tiền thuê đến hạn nào mà chưa được trả, nhưng có thể không tính phí trả trễ. Người thuê nhà sẽ có tối đa 6 tháng sau khi việc tuyên bố tình tình trạng khẩn cấp tại địa phương được dỡ bỏ để hoàn trả bất kỳ khoản tiền thuê còn nợ nào.

Không cần chứng thực bất kỳ điều nào trong số này, sau đây là các tài nguyên bạn có thể liên hệ để biết thêm thông tin về pro bono hoặc hỗ trợ pháp lý giá cả phải chăng:

The Public Law Center

www.publiclawcenter.org

(714) 541-1010

Community Legal Aid So Cal

www.communitylegalsocal.org

(714) 571-5200

Orange County Bar Association

www.ocbar.org (Click “Need a Lawyer?” link)

(949) 440-6747 or (877) 257-4762