Newhope Surveys

20190808-lib-newhope.jpg

We want to make Newhope Library shine! What kind of services would you like to see at the Newhope Library?
•    English


¡Queremos que la Biblioteca de Newhope brille! ¿Cuáles servicios le gustaría ver en la Biblioteca de Newhope?
•    Español


Chúng tôi muốn nâng cao chất lượng hoạt động và các dịch vụ tại thư viện Newhope nhằm phục vụ tốt hơn cho bạn đọc. Quý vị muốn thấy những loại dịch vụ nào tại thư viện Newhope? (Xin chọn tất cả các lựa chọn phù hợp với quý vị)
•    Tiếng Việt