Santa Ana Work Center sẽ tổ chức Buổi Hội Thảo Trực Tuyến về Quyền Lợi Bảo Hiểm Thất Nghiệp Bằng Tiếng Việt // Unemployment Insurance Webinar in Vietnamese

Date: May, 11 2020 Category: WORK Center, COVID-19

 

Santa Ana Work Center đang cộng tác với Sở Phát Triển Việc Làm (EDD) của Tiểu Bang California để tổ chức các buổi họp/hội thảo trực tuyến. Người tham gia sẽ có dịp đặt câu hỏi về thất nghiệp và các dịch vụ khác của Santa Ana Work Center.

 

Buổi Hội Thảo bằng tiếng Việt sẽ diển ra vào ngày sau đây:

May 13, 2020, 10 a.m.-12 p.m.

 

Để tham gia, xin truy cập trang đăng ký của Eventbrite tại
www.eventbrite.com/e/hoi-thao-truc-tuyen-ve-quyen-loi-bao-hiem-that-nghiep-tickets-104786890410

 

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được điện thư với các chi tiết cần thiết để tham gia buổi hội thảo.

 

Xin lưu ý là hệ thống họp chỉ cho phép tối đa 50 người tham dự. Chúng tôi sẽ ghi danh người tham dự cho mỗi buổi họp theo nguyên tắc tới trước đuợc trước. Nếu có nhu cầu nhiều hơn buổi nêu trên, chúng tôi sẽ dàn sếp sau.

 

Trong khi chờ đợi, xin vào trang nhà của Thành Phố để tìm hiểu thêm về những dịch vụ và phương tiện liên quan tới đại dịch COVID-19 tại
www.santa-ana.org/businesses-and-workers-impacted-coronavirus.

 

###

 

The Santa Ana WORK Center is partnering with the State of California’s Employment Development Department (EDD) to host teleconferences/webinars this month. Attendees will be able to ask questions about unemployment insurance benefits and WORK Center and City of Santa Ana services.

 

A seminar in Vietnamese is scheduled for Wednesday, May 13, from 10 a.m. to 12 p.m.

 

In order to participate, log in to the Eventbrite registration page at:

www.eventbrite.com/e/hoi-thao-truc-tuyen-ve-quyen-loi-bao-hiem-that-nghiep-tickets-104786890410

 

Upon registering, an email will be sent to you with details on how to participate in the teleconference/webinar. The conference system only allows a maximum of 50 participants per session. We will sign up participants, per session, on a first-come, first-served basis. If there is a need beyond these scheduled sessions, then we will accommodate it.

 

For information on seminars in English, visit:

www.santa-ana.org/latest-news/santa-ana-work-center-offers-webinars-about-unemployment-insurance-benefits-se-ofrecen

 

###