Santa Ana City Manager Issues Executive Order on Face Coverings // Gerente Municipal de Santa Ana Expide Orden Ejecutiva sobre Cubiertas Faciales // Quản lý Thành phố Santa Ana ban hành Sắc lệnh Hành pháp về việc che mặt

Date: April, 16 2020 Category: City Manager, COVID-19, Notification

 

FOR IMMEDIATE RELEASE

April 16, 2020

 

MEDIA CONTACT:

Paul Eakins

Public Affairs Information Officer

(714) 647-5224

peakins@santa-ana.org

 

SANTA ANA – Santa Ana City Manager Kristine Ridge has signed an executive order requiring essential businesses and employers with four or more employees to make their workers wear face coverings if they come in contact with the public.

 

The executive order, which was signed April 15 in order to prevent the spread of COVID-19, also strongly encourages businesses that provide services or sales of retail goods, food or banking services whose employees come into contact with the public to require customers to wear face coverings.

 

Furthermore, the order strongly encourages business owners and operators of grocery stores and big box retail stores that sell groceries to the public to establish and publicly announce dedicated shopping hours for seniors citizens aged 60 and older and other populations that are at greater risk of serious illness from COVID-19.

 

The executive order calls for the use of face coverings as outlined in guidance from the Centers for Disease Control, California Department of Public Health and the Orange County Health Officer. This means that homemade face coverings are acceptable and that essential workers and the public do not need to use medical-grade facemasks.

 

The order immediately went into effect and will remain so through May 31. Violation of the mandatory face-covering requirement for employees is punishable as an administrative citation, an infraction or a misdemeanor.

 

This is the third executive order issued by the City Manager since the Santa Ana City Council declared a local emergency on March 17. The previous executive orders halted rent increases and residential and commercial evictions and foreclosures, among other measures.

 

You can read the full executive order here.

 

###

 

La Gerente Municipal de Santa Ana Kristine Ridge ha firmado una orden ejecutiva que requiere que los negocios y empleadores esenciales con cuatro empleados o más obliguen a sus trabajadores a usar cubiertas faciales si entran en contacto con el público.

 

La orden ejecutiva, firmada el 15 de abril a fin de prevenir la propagación del COVID-19, también recomienda encarecidamente a los comercios que brindan servicios o ventas al por menor, comida o servicios bancarios cuyos empleados entran en contacto con el público, requerir que los clientes usen cubiertas faciales.

 

Además, la orden alienta encarecidamente a los dueños de negocios y operadores de tiendas de abarrotes y grandes tiendas minoristas que venden comestibles al público a establecer y anunciar públicamente horarios de compras dedicados para personas mayores de 60 años y otras poblaciones que corren un mayor riesgo de enfermedades graves del COVID-19.

 

La orden ejecutiva exige el uso de cubiertas faciales como se describe en la orientación de los Centros para el Control de Enfermedades, el Departamento de Salud Pública de California y la Oficial de Salud del Condado de Orange. Esto significa que las cubiertas faciales hechas en casa son aceptables y que los trabajadores esenciales y el público no necesitan usar cubrebocas médicos.

 

La orden entró en vigor de inmediato y permanecerá así hasta el 31 de mayo. Infringir el requisito obligatorio para los empleados de cubrirse la cara se castiga como una citación administrativa, una infracción o un delito menor.

 

Esta es la tercera orden ejecutiva expedida por la Gerente Municipal desde que el Concejo Municipal de Santa Ana declaró una emergencia local el 17 de marzo. Las órdenes ejecutivas anteriores pusieron alto a aumentos en alquiler y a desalojos y ejecuciones hipotecarias residenciales y comerciales, entre otras medidas.

 

Para ver la orden ejecutiva completa haga clic aqui.

 

###

 

Quản lý Thành phố Santa Ana, bà Kristine Ridge, đã ký một sắc lệnh hành pháp yêu cầu các thương nghiệp lĩnh vực thiết yếu và chủ lao động có bốn nhân viên trở lên phải yêu cầu nhân viên của mình mang khẩu trang nếu họ tiếp xúc với cộng đồng.

 

Sắc kệnh hành pháp, được ký ngày 15 tháng 4 để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, cũng khuyến khích mạnh mẽ các thương nghiệp cung cấp dịch vụ hoặc bán lẻ hàng hóa, thực phẩm hoặc dịch vụ ngân hàng có nhân viên tiếp xúc với cộng đồng phải yêu cầu khách hàng mang khẩu trang.

 

Hơn nữa, sắc lệnh này khuyến khích mạnh mẽ các chủ thương nghiệp và nhân viên cửa hàng tạp phẩm và cửa hàng bán lẻ lớn bán tạp phẩm cho cộng đồng thiết lập và thông báo công khai giờ mua sắm dành riêng cho người cao niên từ 60 tuổi trở lên và những người dân khác có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hơn nếu bị COVID-19.

 

Sắc lệnh hành pháp kêu gọi sử dụng các khẩu trang che mặt như được nêu trong hướng dẫn của Trung tâm phòng chống dịch bệnh, Nha Y Tế Công Cộng California và Nhân viên Y tế Quận Cam. Điều này có nghĩa rằng khẩu trang tự làm được chấp nhận và những người lao động trong lĩnh vực thiết yếu và công chúng không cần phải sử dụng khẩu trang chuẩn y tế.

 

Sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được duy trì cho đến ngày 31 tháng 5. Việc vi phạm yêu cầu che mặt bắt buộc đối với nhân viên sẽ bị phạt dưới dạng trích dẫn hành chánh, vi phạm hoặc tội nhẹ.

 

Đây là sắc lệnh hành pháp thứ ba do Quản lý Thành phố ban hành kể từ khi Hội đồng Thành phố Santa Ana tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương vào ngày 17 tháng 3. Các sắc lệnh hành pháp trước đó đã tạm dừng tăng tiền thuê nhà và cấm trục xuất hay tịch thu nhà ở và nhà thương mại, cùng các biện pháp khác.

 

Để xem toàn bộ sắc lệnh hành pháp bấm vào đây.

###