Water Awareness for Kids! Educational Storytime

JulJuly 23 2024

10:30am - 11:30am Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

lady reading to kids with cartoon water faucet and book on right called "Wendy where does our wastewater go?"

English Description: Orange County Sanitation District is collaborating with Santa Ana Public Library to help instill the importance of wastewater treatment and management through a handson educational storytime. Join us for a reading of Wendy, Where Does Our Wastewater Go? with our special guests. Contact us at 714-647-6992 for more information.

El Distrito de Sanitización del Condado de Orange está colaborando con la Biblioteca Pública de Santa Ana para ayudar a inculcar la importancia del tratamiento y manejo de aguas residuales a través de una hora de cuentos educativo. Únase a nosotros para leer Wendy, Where Does Our Wastewater Go? con nuestros invitados especiales. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Mô tả bằng tiếng Anh: Khu Vệ sinh Quận Cam đang hợp tác với Thư viện Công cộng Santa Ana để giúp thấm nhuần tầm quan trọng của việc quản lý và xử lý nước thải thông qua giờ kể chuyện mang tính giáo dục thực hành. Hãy cùng chúng tôi đọc bài viết của Wendy, Nước thải của chúng ta đi đâu? với những vị khách đặc biệt của chúng tôi. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window