Super Saturdays Storytime

JulJuly 20 2024

10:30am - 11:15am OCEA Parking Lot

830 N Ross St, Santa Ana, CA, CA 92701

book in outerspace next to planets and stars and rocketshop blasting off

Bring the family and join KnowMo at a park on Saturday mornings at 10:30 am for storytime fun! Children will be exposed to early learning skills through play, sound, and movement as we share stories, songs and rhymes. Contact us at 714-647-6992 for more information.

¡Trae a la familia para divertirse en la hora de cuentos! Explora las habilidades de aprendizaje temprana a través del juego, sonidos, y movimiento. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Mang theo gia đình và tham gia với chúng tôi tại Thư viện chính vào các buổi sáng thứ Bảy lúc 10:30 sáng để tận hưởng thời gian kể chuyện! Trẻ em sẽ được tiếp xúc với các kỹ năng học tập sớm thông qua chơi, âm thanh và chuyển động khi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện, bài hát và vần điệu. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window