Math Mania: Monster Madness!

JunJune 25 2024

12:00pm - 5:30pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

colorful monsters on the sides with the words "math mania monster madness June 3- August 8, 2024"

Attention students and parents: Math Mania at SAPL is back! Youth in grades Pre-K to 8th grade, register for the Math Mania: Monster Madness! to receive a math workbook and earn prizes for every six pages completed. Visit the Newhope Library to register in person beginning Monday, June 3, 2024. Workbooks are limited. Contact us at 714-647-6992 for more information.

Atención estudiantes y padres: ¡Math Mania en la Biblioteca Publica de Santa Ana está de vuelta! ¡Jóvenes en Pre-K a 8º grado, regístrense en el programa de Math Mania: Monster Madness! para recibir un libro de matemáticas y ganar premios por cada seis páginas que completen. Visita la Biblioteca Principal para registrarte en persona a partir del lunes, 3 de junio de 2024. Los libros de matemáticas son limitados. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Học sinh và phụ huynh lưu ý: Math Mania tại SAPL đã trở lại! Các bạn trẻ từ lớp Pre-K đến lớp 8 hãy đăng ký tham gia Math Mania: Monster Madness! để nhận được một cuốn sách bài tập toán và nhận giải thưởng cho mỗi sáu trang hoàn thành. Hãy truy cập Thư viện Newhope để đăng ký trực tiếp bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 3 tháng 6 năm 2024. Số lượng bài tập có hạn. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window