International Friendship Day – Friendship Bracelets

JulJuly 11 2024

10:00am - 8:00pm Newhope Library

122 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

kid making bracelet with supplies on table

Unleash the magic of friendship at Santa Ana Public Library’s celebration of International Friendship Day! Join us for an evening filled with creativity and the timeless art of making friendship bracelets. Contact us at 714-647-6992 for more information.

¡Libera la magia de la amistad en la celebración del Día Internacional de la Amistad en la Biblioteca Pública de Santa Ana! Únase a nosotros para una tarde llena de creatividad y el arte atemporal de hacer pulseras de la amistad. Contáctenos al 714-647-6992 para recibir más información.

Giải phóng sự kỳ diệu của tình bạn tại lễ kỷ niệm Ngày Tình bạn Quốc tế của Thư viện Công cộng Santa Ana! Hãy tham gia cùng chúng tôi để có một buổi chiều tràn đầy sự sáng tạo và nghệ thuật làm vòng tay tình bạn vượt thời gian. Nếu bạn cần thêm thông tin xin vui lòng gọi thư viện qua số 714-647-6992.

Close window