Public Comment Form on Communities of Interest for Redistricting

City of Santa Ana Redistricting Process
Public Comment Form on Communities of Interest

Input from the public is critical to help inform the Mayor and City Council about your Community of Interest. The City of Santa Ana has prepared this Public Comment Form to provide the public with a way of submitting information on characteristics that may define your Community of Interest.

The concept of protecting Communities of Interest is to draw boundaries in a manner that preserves communities that share common interests and that should be included within a single ward for purposes of their effective and fair representation. There are many types of common interests that may identify a Community of Interest. For example, communities may be defined by the location of geographic boundaries or features, such as a residential subdivision, parks, lakes, mountains or freeways. Communities may share a common culture or language. Communities may be defined by their neighborhood, or by the location of cultural, religious or educational institutions. Certain public services, like public schools and public transit may also help define a community.

If you would like the Mayor and City Council to consider a particular Community of Interest, we invite you to complete and submit a Public Comment Form, to speak at a public hearing or to submit your written comments to the City. All personal information listed on this form is voluntary and will become a part of the City of Santa Ana’s public record. The public is not required to fill out all of the questions below, but the more information the City gathers, the better informed the process of redrawing City Council ward boundaries will be.

 

Proceso de Redistribución de Distritos de la Ciudad de Santa Ana
Formulario de comentarios públicos sobre comunidades de interés

La opinión del público es fundamental para ayudar a informar al Alcalde y al Concejo Municipal sobre su Comunidad de Interés. La Ciudad de Santa Ana ha preparado este Formulario de Comentarios Públicos para brindarle al público una forma de presentar información sobre las características que pueden definir su Comunidad de Interés.

El concepto de proteger las Comunidades de Interés es trazar linderos de una manera que preserve las comunidades que comparten intereses comunes y que deben incluirse dentro de un solo sector para fines de su representación justa y eficaz. Hay muchos tipos de intereses comunes que pueden identificar una Comunidad de Interés. Por ejemplo, las comunidades pueden definirse por la ubicación de los límites o características geográficas, como una subdivisión residencial, parques, lagos, montañas o autopistas. Las comunidades pueden compartir una cultura o un idioma común. Las comunidades pueden definirse por su vecindario o por la ubicación de instituciones culturales, religiosas o educativas. Ciertos servicios públicos, como escuelas públicas y transporte público, también pueden ayudar a definir una comunidad.

Si desea que el Alcalde y el Concejo Municipal consideren una Comunidad de Interés en particular, lo invitamos a llenar y enviar un Formulario de Comentarios Públicos, hablar en una audiencia pública o enviar sus comentarios por escrito a la Ciudad. Toda la información personal que aparece en este formulario es voluntaria y pasará a formar parte del registro público de la Ciudad de Santa Ana. No se requiere que el público complete todas las preguntas a continuación, pero cuanta más información recopile la Ciudad, mejor informado estará el proceso de rediseño de los linderos de los distritos del Concejo Municipal.

 

Quy trình Tái Phân Chia Khu Thành phố Santa Ana
Mẫu Bình luận của Công chúng về Cộng đồng chung Lợi ích

Ý kiến đóng góp từ công chúng rất quan trọng để giúp thông báo cho Thị trưởng và Hội đồng Thành phố về cộng đồng chung lợi ích của quý vị. Thành phố Santa Ana đã chuẩn bị Mẫu Bình luận của Công chúng này để cung cấp cho công chúng cách gửi thông tin về các đặc điểm có thể xác định Cộng đồng chung lợi ích của quý vị.

Khái niệm bảo vệ cộng đồng chung lợi ích là vẽ ra các ranh giới theo cách duy trì các cộng đồng chia sẻ chung lợi ích và nên được bao gồm trong một khu duy nhất vì mục đích đại diện ảnh hưởng và công bằng của họ. Có nhiều loại lợi ích chung có thể xác định một Cộng đồng chung lợi ích. Ví dụ: các cộng đồng có thể được xác định theo vị trí của ranh giới hoặc đặc tính địa lý, chẳng hạn như phân khu dân cư, công viên, hồ, núi hoặc xa lộ. Các cộng đồng có thể chia sẻ một nền văn hóa hoặc ngôn ngữ chung. Các cộng đồng có thể được xác định theo khu phố của họ, hoặc theo vị trí của các cơ sở văn hóa, tôn giáo hoặc giáo dục. Một số dịch vụ công cộng, như trường học công lập và phương tiện công cộng cũng có thể giúp xác định một cộng đồng.

Nếu quý vị muốn Thị trưởng và Hội đồng Thành phố xem xét một Cộng đồng chung lợi ích cụ thể, chúng tôi mời quý vị hoàn thành và gửi Biểu mẫu Bình luận của Công chúng, để phát biểu tại một buổi trưng cầu dân ý hoặc gửi nhận xét bằng văn bản của quý vị cho Thành phố. Tất cả thông tin cá nhân được liệt kê trên biểu mẫu này là tự nguyện và sẽ trở thành một phần của hồ sơ công khai của Thành phố Santa Ana. Công chúng không bắt buộc phải điền vào tất cả các câu hỏi dưới đây, nhưng Thành phố càng thu thập được nhiều thông tin thì quá trình vẽ lại ranh giới các khu vực của Hội đồng Thành phố sẽ được thông tin tốt hơn.

 

圣安娜市重划选区程序
关于利益共同体的公众意见表

公众的意见对于帮助市长和市议会了解您的利益共同体至关重要。圣安娜市准备了这份公众意见表,让公众可提交定义自己的利益共同体的相关特征信息。

保护利益共同体是指以一种方式来划分边界,这种方式既保留享有共同利益的社区,而且为了代表的有效性和公平性,也保留应被划分在同一选区的社区。有许多类型的共同利益可以确定一个利益共同体。例如,社区可由地理边界或特征的位置来定义,如住宅区、公园、湖泊、山脉或高速公路。社区可能有共同的文化或使用相同的语言。社区可能由街区,或文化、宗教或教育机构的位置来定义。公立学校和公共交通等某些公共服务,也可能有助于定义一个社区。

如您希望市长和市议会将某个特定的利益共同体纳入考虑范围,我们邀请您填写并提交一份公众意见表,在公众听证会上发言或向市政府提交您的书面意见。此表所列的所有个人信息均为自愿填写,并将纳入到圣安娜市的公众记录中。公众不必回答如下所有问题,但市政府采集到的信息越详尽,对重划市议会选区的程序就越有参考意义。

 

Santa Ana 시 선거구 재조정 절차
관계 커뮤니티에 대한 공개 의견 양식

대중의 의견은 시장과 시의회에 관심 커뮤니티에 대해 알리는 데 매우 중요합니다. Santa Ana 시는 귀하의 관심 커뮤니티를 정의할 수 있는 특성에 대한 정보를 제출하는 방법을 대중에게 제공하기 위해 이와 같은 공개 의견 양식을 준비했습니다.

관심 커뮤니티 보호의 개념은 공통 이익을 공유하고 효과적이고 공정한 대표성을 위해 단일 와드에 포함되어야 하는 커뮤니티를 보존하는 방식으로 경계를 설정하는 것입니다. 관심 커뮤니티를 식별할 수 있는 많은 유형의 공통 관심사가 있습니다. 예를 들어, 커뮤니티는 주거 구획, 공원, 호수, 산 또는 고속도로와 같은 지리적 경계 또는 기능의 위치로 정의될 수 있습니다. 커뮤니티는 공통의 문화나 언어를 공유할 수 있습니다. 커뮤니티는 이웃이나 문화, 종교 또는 교육 기관의 위치로 정의될 수 있습니다. 공립 학교 및 대중 교통과 같은 특정 공공 서비스도 지역 사회를 정의하는 데 도움이 될 수 있습니다.

시장과 시의회가 특정 관심 커뮤니티를 고려하기를 원하는 경우 공개 의견 양식을 작성하여 제출하거나 공청회에서 연설하거나 서면 의견을 시에 제출하도록 초대합니다. 이 양식에 나열된 모든 개인 정보는 자발적이며 Santa Ana 시 공공 기록의 일부가 됩니다. 일반 대중이 아래의 모든 질문을 작성해야 하는 것은 아니지만 시에서 더 많은 정보를 수집할수록 시의회 와드 경계를 다시 그리는 과정에 대해 더 잘 알 수 있습니다.

 

Upload requirements